Menu

Moo Shi

79. Moo Shi Vegetables $11.55
80. Moo Shi Pork $11.95
80a. Moo Shi Chicken $11.95
80b. Moo Shi Shrimp $11.95
80c. Moo Shi Beef $11.95