Menu

Moo Shi

79. Moo Shi Vegetables $9.35
80. Moo Shi Pork $9.95
80a. Moo Shi Chicken $9.95
80b. Moo Shi Shrimp $9.95
80c. Moo Shi Beef $9.95